SWOT Analysis รู้จุดแข็งกำจัดจุดอ่อน สร้างกลยุทธ์ที่แข็งแกร่งให้กับธุรกิจโรงแรม

dream

สิ่งที่ทำให้ทุกคนบนโลกใบนี้เท่าเทียมกัน คือเวลา  ทุกคนมี 24 ชัวโมงใน 1 วันเท่าๆกัน แต่คุณค่าของเวลาที่ทุกคนมองเห็นแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความฝันและเป้าหมายในใจของแต่ละคน

และสำหรับความตั้งใจของดิฉัน ที่จะแบ่งปันความรู้เรื่องการทำธุรกิจโรงแรม ผ่านเว็บไซต์ chillipapper.com มีมากมายจนแทบล้นทะลัก แต่เพราะเวลาที่มีอย่างจำกัดและภาระรับผิดชอบก็มีเพิ่มมากขึ้น  ทำให้เวลาที่จะเขียนบทความเพื่อแบ่งปันความรู้ลดน้อยลง แต่ก็ยังยืนยันว่าความตั้งใจที่นำความรู้เรื่องการก่อสร้างโรงแรม และสิ่งที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่อยากเป็นเจ้าของธุรกิจกโรงแรม มาเขียนให้ได้อ่านกันต่อเรื่อยๆคะ

 

บทความนี้ เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ SWOT หลายๆท่านที่เรียนวิชาการจัดการฯ คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดี แต่หากท่านที่ไม่เคยผ่านหู่ผ่านตามาก่อนคงจะ งงๆ ว่าไอ้ SWOT เนี่ย มันเกี่ยวกับการทำธุรกิจโรงแรมยังไง?

 

SWOT ย่อมาจาก Strengths(จุดแข็ง) Weaknesses(จุดอ่อน) Opportunities(โอกาส) และ Threats(อุปสรรค)

 

เป็นการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมหรือหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน หรือสรุปง่ายๆว่าช่วยวิเคราะห์ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมให้คุณนั่นเอง โรงแรมสามารถนำSWOTมาประยุกต์ใช้ในการทบทวนกลยุทธ์ต่างๆของตัวเองว่ายังคงความมีประสิทธิภาพอยู่หรือไม่ หรือนำไปใช้ต่อยอดไอเดียธุรกิจใหม่ๆเพื่อปรับปรุ่งเปลี่ยนแปลงธุรกิจโรงแรมให้ดีขึ้น

หลักการสำคัญของ SWOT Analysis คือ การวิเคราะห์โดยการสำรวจจากสภาพการณ์ 2 ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก เพื่อให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการทำธุรกิจ ในการวิเคราะห์นี้จะช่วยให้ผู้บริหารในอุตสาหกรรมนั้นๆ ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อธุรกิจของตน ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และแผนการดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไป

 

2000px-swot_en-svg

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน

 

จุดแข็ง (Strength) คือ ผลกระทบทางด้านบวกที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายในของโรงแรมหรือเป็นข้อได้เปรียบในการดำเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการดำเนินงานภายในโรงแรมที่สามารถกระทำได้ดี กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ธุรกิจทุกแห่งควรต้องทราบถึงความสามารถที่เป็นจุดเด่นของตนเอง ซึ่งต้องมีการพิจารณาในทุกๆ องค์ประกอบ

จุดอ่อน (Weakness) คือ ผลกระทบทางด้านลบที่เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมภายในของโรงแรมหรือข้อเสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจ หรืออาจหมายถึงการดำเนินงานภายในโรงแรมที่ไม่สามารถกระทำได้ดี และส่งผลให้โรงแรมเกิดความเสียเปรียบในการดำเนินธุรกิจได้

 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก

โอกาส (Opportunity) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของโรงแรม หรืออาจหมายถึงผลกระทบที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมภายนอกของธุรกิจที่ส่งผลทางด้านบวกต่อการดำเนินธุรกิจ ผู้บริหารจะต้องมีการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมภายนอกอยู่เสมอเพื่อปรับปรุงกลยุทธ์ต่างๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งต้องคาดคะเนการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก

อุปสรรค/ภัยคุกคาม (Threat) หมายถึง สภาพแวดล้อมภายนอกที่คุกคามหรือมีผลเสียต่อการดำเนินงานของโรงแรม หรืออาจหมายถึงผลกระทบด้านลบของสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีต่อการดำเนินธุรกิจ ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องระมัดระวังในสิ่งที่เป็นข้อจำกัดของการดำเนินธุรกิจเนื่องจากเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดผลเสียหายได้ เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อจำกัดหรืออุปสรรคเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเรามีการวิเคราะห์และคาดการณ์ล่วงหน้าถึงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ เราก็จะสามารถหาทางป้องกันผลเสียที่อาจเกิดขึ้นให้น้อยลงไปได้

 

ขั้นตอนและวิธีการดำเนินการวิเคราะห์ SWOT

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในโรงแรม

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในโรงแรมจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในโรงแรมในทุกๆ ด้าน เพื่อที่จะระบุจุดแข็งและจุดอ่อนของโรงแรม แหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อมภายในคือระบบข้อมูลเพื่อการบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธีปฏิบัติงาน บรรยากาศในการทำงานและทรัพยากรในการบริหารงาน ซึ่งได้แก่ คน เงิน วัสดุ การจัดการ รวมถึงการพิจารณาผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของโรงแรมเพื่อให้เข้าใจสถานการณ์และผลของกลยุทธ์ที่ได้กำหนดไว้ก่อนหน้านี้ด้วย

จุดแข็งของโรงแรม คือการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในโรงแรมนั้นเอง ว่าปัจจัยใดที่เป็นข้อได้เปรียบหรือเป็นจุดเด่นที่นำมาพัฒนาได้ และควรดำรงไว้เพื่อการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโรงแรม ส่วนจุดอ่อนของโรงแรมนั้นเป็นปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ในโรงแรม ว่าปัจจัยใดเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเสียเปรียบ ซึ่งจำเป็นต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป

 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกโรงแรม

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกโรงแรมนั้น จะทำให้สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมในการดำเนินธุรกิจทั้งในและระหว่างประเทศ เช่น ด่านเศรษฐกิจ (เช่น อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจนโยบายการเงิน งบประมาณ อัตราเงินเฟ้อ อัตราแลกเปลี่ยน) ด้านสังคม (เช่น ระดับการศึกษาและอัตราการรู้หนังสือของประชาชน ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี รูปแบบการดำเนินชีวิต พฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยว) ด้านกฎหมายและการเมือง (เช่น พระราชบัญญัติ มติคณะรัฐมนตรี นโยบายทางการเมือง ที่มีผลกระทบต่ออุสาหกรรมท่องเที่ยว และการดำเนินธุรกิจของโรงแรม) ด้านเทคโนโลยี (เช่น นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาการด้านสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก) เป็นต้น

โอกาสจากสภาพแวดล้อมจะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการดำเนินธุรกิจและสามารถนำข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้โรงแรมเข้มแข็งขึ้น สำหรับอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมจะเป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยใดที่สามารถส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งโรงแรมจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับสภาพโรงแรมให้มีความแข็งแกร่งและมีความพร้อมที่จะเผชิญกับผลกระทบดังกล่าว

โดยในการวิเคราะห์ตามหลักการ SWOT ที่ถูกต้องนั้นต้องหาจุดแข็งเพื่อลบจุดอ่อน รวมถึงหากลยุทธ์สร้างความแข็งแกร่ง ภายใต้โอกาสที่เกิดขึ้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากอุปสรรคต่างๆ นั่นเอง และนอกจากจะสามารถแก้ไขปัญหาภายในและภายนอกองค์กรได้แล้ว ยังทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

Leave a Reply